Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2020

(16:27 | 20/01/2021)

Qua một năm hoạt động Ban chỉ đạo THADS huyện đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

+ BCĐ.THADS huyện được kiện toàn đúng quy định và tổ chức hợp liên ngành 05 cuộc (trong đó 03 cuộc xem xét lại bản án tuyên có vướng mắc, khó thi hành và 02 cuộc bàn cưỡng chế).

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trong công tác và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND xã, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự.

+ Đồng thời BCĐ.THADS huyện còn quan tâm chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện nhiều biện pháp giải quyết hiệu quả số án có điều kiện thi hành, kiên quyết áp dụng cưỡng chế đối với số vụ việc có điều kiện thi hành những người phải thi hành án cố tình không chấp hành án, không tự nguyện trốn tránh nghĩa vụ thi hành án.

+ Tổng số thụ lý là 1.185 việc (củ 444 việc, mới 741 việc), tăng 39 việc (tăng 5.26%) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Số có điều kiện thi hành là 803 việc (chiếm 68,22%), trong tổng số phải thi hành; số chưa có điều kiện; kết quả thi hành xong là 644/803 việc, tăng 04 việc (tăng 0.62%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 80.20% (tăng 7.09%), so với cùng kỳ năm 2019; số việc chuyển kỳ sau 533 việc (trong đó: chưa có điều kiện 356 việc và hoãn thi hành án 18 việc); tăng 8 việc (tăng 1.52%) so với cùng kỳ năm 2019.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

1. Về tổ chức thực hiện: Xây dựng chương trình, kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan tring thi hành án dân sự và tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

2. Các thành viên BCĐ.THADS thực hiện đúng trách nhiệm theo quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, tham mưu kiện toàn BCĐ.THADS căn cứ tình hình, điều kiện thực tế nếu thấy cần thiết thì bổ sung thanh viên BCĐ.THADS cho phù hợp để BCĐ hoạt động đạt hiệu quả.

3. Công tác thi hành án dân sự, tiến hành rà soát cà xây dựng kế hoạch đề ra ngay đầu năm chirt tiêu nào đạt, chưa đạt có kế hoạch tập trung chỉ đạo trong năm 2021, đạt chỉ tiêu trên giao 81% về việc, 40% về tiền, trên tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành.

4. Giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự.

 Bên cạnh đó Hội nghị cũng thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện và đưa ra kế hoạch giải quyết án tồn năm 2021.

Phú Tý - VP HĐND&UBND huyện