Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Xây dựng chính quyền

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

(10:18 | 11/11/2020)

Ngày 04/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã; cán bộ hưu trí; các chức sắc, tôn giáo và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

            Dự thảo các văn kiện lấy ý kiến, gồm có: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; (3) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Việc thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng Dân; góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.