Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(17:08 | 13/07/2021)

Tiếp tục triển khai và thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mở đợt tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021. Ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 9/7/2021 về tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến năm 2021 trên địa bàn huyện.

  Thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phục vụ; Tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ, trong việc ứng dựng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp;  Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ cửa từng đối tượng, từng ngành, từng địa phương; hình thức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phải đa dạng, phong phú; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cần nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo tại cơ quan, đơn vị.

Lê Hiền