Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục Cuộc thi “Tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn”

(14:08 | 15/11/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 6600/KH-CSXH ngày 21/7/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06- KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư, gắn với nghiệp vụ chuyên môn và pháp luật về Công đoàn. Theo kế hoạch thời gian cuộc thi được chia thành 03 đợt thi: Đợt 1 bất đầu từ ngày  06/9/2021 đến ngày 10/9/2021; đợt 2 từ ngày 13/09/2021-17/09/2021; đợt 3 từ ngày 20/09/2021 - 24/09/2021.

Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021, PGD NHCSXH huyện U Minh Thượng đã phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp trên địa bàn triển khai thi được 01 kỳ thi với 66 lượt cán bộ NHCSXH và cán bộ hội, đoàn thể các cấp tham dự, với kết quả đạt được tương đối tốt, các cán bộ tham gia đều đạt số câu trả lời đúng trên 90%, từ đó cho thấy cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH và cán bộ hội đoàn thể nhận ủy thác nắm rõ về hoạt động ủy thác đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Tuy nhiên vừa qua trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, một số địa phương phải tập trung cho việc phòng chống dịch và thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 13/9/2021 Ban tổ chức Cuộc thi đã ban hành Văn bản số 8138/NHCS tạm dừng Cuộc thi để các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch hiệu quả, tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn, đặc biệt là triển khai cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hội sản xuất theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đối bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 và  Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Ban hành quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Hiện nay dịch bênh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, Ban tổ chức Cuộc thi quyết định tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc thi theo Công văn số 10236/NHCS ngày 02/11/2021, quy định thời gian tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: Thi đợt 2 từ ngày 08/11/2021 đến  ngày 12/11/2021; Thi đợt 3 từ  ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện U Minh Thượng và Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp tiếp tục ôn luyện và tham gia dự thi đúng thời gian quy định.

Mỹ Tiên