Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết tình hình sản xuất nông nghiệp năm 2019

(16:15 | 09/03/2020)

Ngày 03/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, gắn với sơ kết chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Qua đánh giá tình hình, trong năm đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ như: sản lượng lúa vượt 1,6%, tăng 8,8% so với cùng kỳ; sản lượng tôm vượt 22,4%, tăng 21,2% so cùng kỳ; sản lượng rau màu tăng 48,7% so cùng kỳ; một số loại cây ăn trái ,… đều đạt tỷ lệ cao. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các tiểu vùng sản xuất như: Đối với vùng đệm, tập trung chỉ đạo đa dạng cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái trên 1.000 ha, một số loại cây trồng phát triển khá ổn định như chuối, khóm, cây ăn trái, rau màu, cá đồng, mô hình nuôi tôm càng xanh bước đầu cho hiệu quả khá cao. Đối với vùng tôm – lúa, đã chỉ đạo tốt công tác tập huấn, chỉ đạo sản xuất theo lịch thời vụ, duy trì bền vững mô hình tôm-lúa; kết hợp nuôi xen canh; việc phát triển mô hình sản xuất hữu cơ tôm- lúa đang được triển khai thực hiện; giá trị sản xuất bình quân đạt 50 triệu đồng/ha/năm. Đối với vùng 2 lúa kết hợp trồng màu, hệ thống thủy lợi được đầu tư nạo vét cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất; hình thành các cánh đồng liên kết sản xuất, chất lượng, hiệu quả sản xuất lúa đạt 35 triệu đồng/ha/năm. Đối với vùng ven sông cái lớn, đã tập trung chỉ đạo phát triển hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ giao thương hàng hóa và hạ tầng điện 3 pha phục vụ nuôi tôm quản canh. Công tác xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên: Một số chỉ tiêu còn đạt thấp so kế hoạch, như: tổng đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh; một bộ phận nông dân thả tôm, gieo sạ lúa không thực hiện theo khuyến cáo lịch thời vụ của ngành chuyên môn, một số nơi nuôi tôm tự phát không theo quy hoạch; kinh tế hợp tác phát triển còn chậm, hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế; triển khai các dự án sản xuất còn chậm, một số mô hình hiệu quả đã thực hiện nhưng chưa triển khai nhân rộng được. Lãnh đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới từng lúc chưa quyết liệt, các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tuy có xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nhưng chuyển biến chậm, chưa mang tính đột phá.