Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch UBND huyện về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 28/02/2020 của Tỉnh ủy Kiên Giang về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

(10:47 | 17/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; KH 67 UB.signed.pdf