Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn bản chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phat triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(08:35 | 10/04/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; QD 1 TCT-08162021214018.signed.pdf