Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Văn hóa, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2020

(12:19 | 28/01/2021)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kiên Giang và kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện huyện U Minh Thượng. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo huyện) đã triển khai thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 đạt được những kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, trên cơ sở đó đã ban hành 02 kế hoạch phát động theo đợt để thực hiện. Trong năm, Ban Chỉ đạo huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân về các hoạt động hiến máu tình nguyện gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức như: treo băng rol, cấp phát tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng… qua đó, đã tác động tích cực đến người dân, từ đó phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội tích cực tham gia.

Hiện nay, toàn huyện có 07 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 118 thành viên (trong đó có 01 câu lạc bộ gia đình hiến máu có 08 gia đình với 18 thành viên) sẳn sang tham gia hiến máu khi có yêu cầu cấp cứu và điều trị. Hoạt động của Ban Chỉ đao từ huyện đến xã ổn định và ngày càng hiệu quả. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo các xã triển khai thực hiện tốt các chiến dịch; qua đó, đã vận động được 540 người tham gia kết quả thu được 495 đơn vị máu, đạt 71% chỉ tiêu tỉnh giao.

Nhằm biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, Ban Chỉ đạo huyện đã đề nghị UBND huyện tặng 30 giấy khen, UBND tỉnh tặng 02 bằng khen, Trung ương Hội tặng 01 bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động, 11 giấy khen cho các cá nhân hiến máu trên 15 lần…

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện vẫn còn tồn tại mốt số hạn chế như: công tác tuyên truyền từng lúc, từng nơi chưa phát huy hiệu quả; công tác vận động hiến máu tình nguyện đạt thấp so với chỉ tiêu tỉnh giao, nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp chưa chặt chẽ, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19…

Qua đó, Ban Chỉ đạo đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện như: Tăng cường vai trò, hoạt động của các cấp hội cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động; kiện toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao kỹ năng tuyên truyền….

Bích nhiểu - CV VP HĐND&UBND huyện