Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

Qui hoạch - phát triển

Xem với cỡ chữAA

Thông báo công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

(16:09 | 14/07/2022)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1710-QD-UBND-UMT.pdf; Ban do hien trang UMT 2021.pdf; Ban do ke hoach SDD UMT 2022.pdf; Ban do QH SDD UMT den 2030.pdf; BAO CAO QH 2021-2030 HUYEN UMT.pdf; TB cong khai.pdf