Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện U Minh Thượng

(16:43 | 21/09/2021)

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện.

* Về mục đích, yêu cầu nhằm triển khai thực hiện quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật về cấp Giấy xác nhận đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (sau đây gọi là cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ) trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất, hạn chế tối đa thời gian, chi phí đi lại thực hiện thủ tục hành chính của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Thống nhất quy trình thực hiện, nội dung công việc và trách nhiệm của các ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã trong quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ, để có sự phối hợp đồng bộ, trên cơ sở đảm bảo đúng quy định pháp luật. Góp phần phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu tôm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng đến mục tiêu quản lý khoa học, hiện đại. Việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan; giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của mình theo quy định pháp luật.

* Về nội dung: Thống kê hộ nuôi tôm nước lợ; Hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm; hồ sơ đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm.

* Về thời gian thực hiện:

- Đến 01/10/2021: triển khai Kế hoạch cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ trên địa bàn huyện.

- Đến 15/10/2021: UBND các xã có nuôi tôm nước lợ hoàn thành công tác thống kê hộ nuôi và gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

- Đến ngày 31/10/2021: các xã hoàn thành cấp mã số nhận diện cho ít nhất 30% số hộ nuôi tôm trên địa bàn xã quản lý.

- Đến ngày 10/11/2021: các xã hoàn thành cấp mã số nhận diện cho ít nhất 50% số hộ nuôi tôm trên địa bàn xã quản lý.

- Đến ngày 20/11/2021: các xã hoàn thành cấp mã số nhận diện cho ít nhất 80% số hộ nuôi tôm trên địa bàn xã quản lý.

- Đến ngày 30/11/2021: các xã hoàn thành cấp mã số nhận diện cho 100% số hộ nuôi tôm trên địa bàn xã quản lý.

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với ngành chuyên môn tỉnh, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các công việc liên quan đến cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi. Giám sát, hỗ trợ các xã trong quá trình thực hiện Kế hoạch; tham mưu UBND huyện tổng hợp các phản ánh từ UBND các xã, báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết; tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá theo chỉ đạo của UBND huyện. Chỉ đạo cán bộ Trạm Khuyến nông, Trạm chăn nuôi & Thú y, Tổ Kinh tế Kỹ thuật, cộng tác viên phối hợp tuyên truyền các quy định về cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ để người dân biết và chấp hành; hỗ trợ thực hiện công tác cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ tại các xã khi có yêu cầu. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cho nông hộ, người dân trong việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp, để đáp ứng điều kiện được cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm theo quy định. Đề nghị các Ngân hàng (Nông nghiệp &PTNT huyện, Chính sách xã hội huyện,…) tạo điều kiện cho hộ dân phôtô Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất để đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi khi hộ có yêu cầu. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin khác nhau để người dân nắm rõ về mục đích, quyền lợi và trách nhiệm của việc đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ theo quy định pháp luật.

Giao Ủy ban nhân dân các xã: Thống kê danh sách các hộ nuôi tôm trên địa bàn (theo hình thức nuôi, đối tượng nuôi, quy mô sản xuất,…) xã quản lý; hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cho người dân; hỗ trợ xác nhận biểu mẫu đơn kèm theo thủ tục; tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ chuyển về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) để xem xét, giải quyết theo quy định. Cử cán bộ làm đầu mối trao đổi, nắm bắt thông tin trong quá trình thực hiện cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi tôm nước lợ.

Thanh Vũ - CV VP HĐND&UBND huyện