Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

(13:30 | 23/09/2021)

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/HU ngày 07-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 39-KH/HU Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

1. Theo kế hoạch đề ra chỉ tiêu cụ thể như sau:

* Giai đoạn 2020-2025

Phấn đấu xã Minh Thuận và An Minh Bắc đạt chuẩn xã nông thôn mới; năm 2025, huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (Xã Vĩnh Hòa, Thạnh Yên, Thạnh Yên A và Hòa Chánh); trong đó, phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Thạnh Yên và Vĩnh Hòa). Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 70 triệu đồng/người/năm trở lên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

Thành lập mới 05 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác, nâng tổng số lên 12 hợp tác xã, 62 tổ hợp tác; kinh tế tập thể cơ bản có vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, số lượng thành viên sản xuất nông nghiệp tham gia các loại hình kinh tế tập thể chiếm ít nhất 15%; diện tích sản xuất nông nghiệp tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác từ 18% trở lên; tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kiên Giang cho ít nhất 06 sản phẩm (trong đó: có 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 03 sao và 04 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 04 sao).

Có 50% hợp tác xã, 20% tổ hợp tác có hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; trong đó, có ít nhất 02 sản phẩm OCOP đã được công nhận thuộc các chủ thể sản xuất là HTX, THT có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. (mỗi xã phải có thêm từ 01-02 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả).

Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình Tôm-Lúa, Lúa-Cá, cây ăn trái và rau màu theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm nhân rộng 100 ha Tôm-Lúa, 25 ha Lúa-Cá, 05 ha cây ăn trái, 05 ha rau màu đạt chứng nhận an toàn trở lên. Phấn đấu diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ đạt từ 990 ha trở lên; trong đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác đạt từ 400 ha. Diện tích Tôm-Lúa sản xuất theo chuỗi giá trị, có hợp đồng tiêu thụ từ 900 ha trở lên.

* Đến năm 2030

06/06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Toàn huyện có từ 20 hợp tác xã và 70 tổ hợp tác trở lên (mỗi xã có ít nhất từ 03 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác trở lên), số lượng thành viên sản xuất nông nghiệp tham gia các loại hình kinh tế tập thể chiếm ít nhất 30%; diện tích sản xuất nông nghiệp tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác từ 40% trở lên.

Toàn huyện có ít nhất 04 sản phẩm được công nhận thêm là sản phẩm OCOP, nâng tổng số đạt ít nhất 10 sản phẩm OCOP; duy trì, nâng cao giá trị các sản phẩm đã công nhận là sản phẩm OCOP (trong đó, các sản phẩm đã được công nhận 03 sao phấn đấu nâng lên 04 sao).

Có 70% hợp tác xã, 40% tổ hợp tác có hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; trong đó, có ít nhất 05 sản phẩm OCOP đã được công nhận thuộc các chủ thể sản xuất là HTX, THT có liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Mỗi xã phải có từ 02 mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả trở lên.

Diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ trong các hợp tác xã, tổ hợp tác đạt từ 2.000 ha trở lên; trong đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác đạt từ 1.000 ha trở lên.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thực hiện chương trình OCOP.

          Đổi mới công tác quản lý, điều hành của chính quyền trong quá trình chỉ đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc tham gia các tiêu chí nông thôn mới và phát triển kinh tế tập thể và chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, các biện pháp kinh tế - kỹ thuật phục vụ sản xuất. Phát triển y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thông tin, tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn.

Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp hữu cơ và thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đến cuối năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn

Triển khai thẩm tra xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; chu trình OCOP thường niên và tổ chức, đánh giá xếp hạng các sản phẩm OCOP của các chủ thể sản xuất là các tổ chức kinh tế hợp tác; công nhận các tiêu chuẩn sản phẩm trong quá trình sản xuất

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ.

Thanh Vũ - CV VP HĐND&UBND huyện