Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp cung cấp kết nối tiêu thụ xuất khẩu nông, thủy sản, hàng hóa, lương thực, thực phẩm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

(13:25 | 24/09/2021)

         Căn cứ công văn số 1504/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp hành chính phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương áp dụng theo Chỉ thị 19/CT-TTg.

          Căn cứ Công văn số 1150/SCT-QLTM ngày 22/9/2021 của Tiểu ban kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông, thủy sản; cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về việc báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ nông, thủy sản; thực hiện kết nối cung cầu và thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

          Để kịp thời tiếp nhận thông tin, tổng hợp, báo cáo, đề xuất với Tiểu ban kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông, thủy sản; cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của tỉnh  Kiên Giang. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan gồm: Ủy ban MTTQVN huyện; Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện; Phòng Lao động Thương bình và Xã hội huyện gửi báo cáo hàng ngày về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế & Hạ tầng) trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định. Đồng thời phân công cán bộ, công chức làm đầu mối thông tin, liên lạc.

          Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên báo cáo đúng nội dung và thời gian quy định tại Công băn này

Hường - VT VPHĐND&UBND huyện