Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký mới, cập nhật thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện theo Công văn số 3778/VP-HCC ngày 18/5/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

(09:30 | 27/06/2022)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu trung về việc kết nối, tích hợp, chia sẽ tài liệu số hóa và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhằm thực hiện việc số hóa hồ sơ tại bộ phận một cửa của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân huyện. Ngày 24/6/2022 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 177/UBND-VP gởi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang thực hiện đăng ký với danh sách đăng ký mới, cập nhập thông tin chứng thư số cá nhân cho công chức, viên chức tại bộ phận một cửa huyện với 11 công chức, viên chức theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân huyện kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện./.

Hiền một cửa