Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, cấp CCCD thông qua dịch vụ công trực tuyến

(15:42 | 29/07/2022)

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, cấp CCCD thông qua dịch vụ công trực tuyến đúng quy định của Luật Cư trú, Luật CCCD và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an. Ủy ban nhân dân (UBND) huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, lợi ích hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp CCCD thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính và những tiện ích khác thông qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Công an huyện chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể xây dựng nội dung chương trình, lồng ghép vào các kế hoạch xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để tổ chức tuyên truyền về thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp CCCD thông qua dịch vụ công. Đồng thời, chỉ đạo Công an các xã tổ chức phổ biến đến cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể ở cơ sở và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân ở từng xóm, ấp, cụm dân cư, tổ nhân dân tự quản ... tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm để cán bộ, công chức nhà nước và Nhân dân nâng cao nhận thức trong công khai, minh bạch giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo các bộ phận tiếp công dân (kể cả Công an cấp xã) thực hiện dán, niêm yết banner tuyên truyền tại các trụ sở tiếp công dân. 

Phòng Tư pháp huyện chỉ đạo Công chức Tư pháp huyện, Tư pháp các xã điều chỉnh thông tin khi có sự sai lệch hoặc bổ sung ngày, tháng sinh cho công dân đảm bảo đầy đủ, thống nhất các loại giấy tờ nhằm phục vụ cho công tác đăng ký cư trú, thu nhận hồ sơ cấp CCCD được chính xác, đầy đủ.  Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành, lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến và những tiện ích khác trên công dịch vụ công về đăng ký cư trú, cấp CCCD. Trong đó, tập trung tuyên truyền để cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng, quyền và trách nhiệm trong công tác đăng ký cư trú, cấp CCCD; nắm rõ các thủ tục, điều kiện, thời gian, hình thức thực hiện đăng ký cư trú, cấp CCCD để từ đó ý thức tự giác chấp hành đúng quy định. 

Diễm My