Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2023.

(16:14 | 05/08/2022)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các Sở, ban ngành thực hiện theo Công văn  số 1344/STNMT-ĐĐ ngày 04/8/2022 của Sở Tài nguyên- Môi trường về đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong năm 2023 triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT, Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổng hợp, xử lý và xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cấp huyện được phê duyệt kịp thời làm căn cứ giao đất cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất kịp thời phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

-  Trường hợp các dự án, công trình không có đầy đủ hồ sơ, thông tin, cơ sở pháp lý thì yêu cầu đơn vị đăng ký bổ sung, nếu không bổ sung hoặc không phù hợp với quy định thì có văn bản trả lời cho đơn vị để biết không đủ điều kiện đăng ký.

- Rà soát các danh mục công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì tổng hợp để điều chỉnh, hủy bỏ.

- Báo cáo tổng hợp danh mục các dự án cần thu đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh (hoặc Thủ tướng Chính phủ) theo quy định./.

 

Hiền một cửa