Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2022

(13:33 | 22/11/2022)

Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua đó, ngày 19/10/2022, UBND huyện U Minh Thượng  ban hành Kế hoạch số 122 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS  năm 2022 trên địa bàn toàn huyện. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là giãm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm từ 0,4%.  Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn phân bổ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS . Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện đời sống của đồng bào DTTS và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như chính sách phát triển sản xuất; chính sách tín dụng ưu đãi; tăng cường công tác y tế để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; giáo dục và đào tạo; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS .

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS  năm 2022 trên địa bàn Huyện U Minh Thượng, được triển khai với 09 dự án và các tiểu dự án thành phần, tổng nguồn vốn thực hiện là 4 tỷ 255,5 triệu đồng, Trong đó Dự án 1 Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lựơng nguồn nhân lực. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Văn phòng HĐND và UBND huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan và địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện tổ chức thực hiện Chương trình theo quy định. Phối hợp với các phòng, ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hàng quý, hàng năm theo quy định./.

 

Hiền nhân