Cổng thông tin điện tử huyện U Minh Thượng

TIN TỨC SỰ KIỆN

Xem với cỡ chữAA

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng Bồi dưỡng chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2022

(08:00 | 25/11/2022)

Sáng ngày 24/11/2022, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy U Minh Thượng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.

Lớp có 60 học viên thời gian học diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 02/12/2022, các học viên được giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt 9 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam../.

 

 

 

 

         

  
 

 

Hiền nhân