Công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện U Minh Thượng
(16:20 | 24/11/2021)

 Công bố cấp độ dịch trên địa bàn huyện U Minh Thượng để áp dụng các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” tính đế ngày 24/11/2021 như sau:

  • Đối với huyện U Minh Thượng tỉnh đánh giá cấp độ 1
  • Cấp độ theo quy mô ấp:              

+ Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (màu xanh): 32ấp.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 21ấp.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 02 ấp.

- Cấp độ theo quy mô Tổ nhân dân tự quản:

+ Cấp độ 1: Nguy cơ thấp (màu xanh): 268tổ.

+ Cấp độ 2: Nguy cơ trung bình (màu vàng): 161tổ.

+ Cấp độ 3: Nguy cơ cao (màu cam): 07tổ.

+ Cấp độ 4: Nguy cơ rất cao (màu đỏ): 01tổ.

  Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 24/11/2021

Hường