Kết quả cấp phép đăng ký hoạt động kinh doanh cho hộ gia đình và cá nhân 9 tháng đầu năm 2022.
(10:33 | 23/09/2022)

                  

Nhằm giúp các cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân thực hiện theo quy định pháp luật. cấp phép về hoạt động kinh doanh là văn bản pháp luật bắt buộc mà nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân phải đăng ký. Hơn thế nữa việc đăng ký Giấy phép kinh doanh là hoạt động, hợp pháp, đáp ứng được đầy đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ngành nghề đăng ký không bị hạn chế ngoại trừ ngành nghề kinh doanh ngành nghề có điều kiện, khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện ngành kế hoạch và đầu tư có 23 TTHC cấp huyện tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế phối hợp Giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện U Minh Thượng theo Quyết định số 2978/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện).

Tính từ đầu năm 2022 đã tiếp nhận 173 hồ sơ phát sinh trực tuyến (trong đó có 01 hồ sơ mức độ 3; và 172 hồ sơ mức độ 4) thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đã giải quyết và trả kết quả đúng theo quy định. Góp phần đóng góp vào hiệu quả CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển, phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp./.    

 

Hiền một cửa