U Minh Thượng- Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới
(14:18 | 30/09/2022)

Phấn đấu đến trước năm 2025, U Minh Thượng trở thành huyện nông thôn mới. Đây là một trong những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đã đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, huyện U Minh Thượng đang rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, cùng với nhân dân dồn sức thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM).

Kết thúc nhiệm kỳ lần thứ III, U Minh Thượng có 4/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM đã đem đến cho huyện một diện mạo mới, đời sống người dân được nâng cao, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên, có nhiều sản phẩm, mô hình sản xuất nổi bật… Kết quả quan trọng này chính là tiền đề, động lực để huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện NTM. Mục tiêu này đặt ra yêu cầu, U Minh Thượng phải có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM là: An Minh Bắc và Minh Thuận. Thực tế, khi xây dựng NTM, huyện U Minh Thượng thực hiện theo quan điểm: Tiêu chí nào dễ thực hiện trước, khó thì thực hiện dần từng bước. Vì thế, những địa phương và tiêu chí chưa đạt đều là những khu vực khó khăn. Thêm vào đó, U Minh Thượng có diện tích rộng, dân số đông, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên việc xây dựng NTM gặp không ít khó khăn. Vì vậy, càng đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân. 

Cùng với đó, Cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn xác định, Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, vì vậy, sau khi đề ra nghị quyết, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả các tiêu chí của huyện NTM. Từ đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, ngoài việc mỗi năm có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2025, có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 01 xã đạt NTM kiểu mẫu, huyện đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại của một huyện NTM. Cụ thể là: Lập quy hoạch; đầu tư xây dựng các công trình; xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực.

Thực hiện theo lộ trình của huyện, xã Thạnh Yên đang phấn đấu đạt các tiêu chí NTM nâng cao trong năm nay, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao, Đảng uỷ xã đặc biệt chú trọng việc khơi dậy sức dân. Với phương châm lấy người thật, việc thật để tuyên truyền, vận động, cấp uỷ đã chỉ đạo các chi bộ, xây dựng các mô hình kinh tế để người dân học tập, làm theo. Cùng với đó, xã thường xuyên biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể điển hình trong xây dựng NTM để nêu gương..

Thời gian tới, huyện U Minh Thượng tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp hỗ trợ địa phương đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình đề ra, phấn đấu đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân hiểu và tích cực tham gia. Chú trọng xây dựng sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao và liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện công trình cầu, đường nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo người nghèo. Chủ động rà soát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí nông thôn mới đối với xã được công nhận đạt chuẩn; tập trung tháo gỡ khó khăn, định hướng cho xã đang thực hiện, nhằm đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đề ra, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

Nhìn vào những nhiệm vụ để xây dựng U Minh Thượng thành huyện NTM, lượng công việc từ nay đến năm 2025 rất nhiều, khó khăn còn chồng chất, nhưng với kế hoạch, lộ trình chi tiết, cụ thể đã đề ra, huyện đang nỗ lực dồn sức để hoàn thành mục tiêu lớn đúng theo kế hoạch.