Dân vận kéo việc gì cũng thành công
(14:32 | 15/11/2022)

         Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu nhằm tuyên truyền, giáo dục, tập hợp quần chúng Nhân dân thành lực lượng to lớn, đoàn kết xung quanh Đảng, tham gia các phong trào cách mạng vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc Nhân dân. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ huyện U Minh Thượng luôn thấm nhuần sâu sắc quan điểm và các chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, luôn quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối dân vận của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội, nhờ đó đã lãnh đạo thắng lợi mọi phong trào đấu tranh cách mạng của huyện.

        Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, thời gian qua, huyện U Minh Thượng đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt của đời sống xã hội. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện tiếp tục được ổn định và có một số mặt phát triển. Việc triển khai và thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc người có công, an sinh xã hội… có nhiều tiến bộ, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được cải thiện đáng kể, nhất là trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, công tác dân vận đã đem lại nhiều thành công. Những thành tựu quan trọng đó là kết quả tổng hợp của sự nỗ lực, quyết tâm cao, tính năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, của mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có phần đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở.

          Để công tác vận động người dân xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả Ban dân vận tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Bên cạnh chủ trương bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân thì đội ngũ làm công tác dân vận thực hiện “bốn tốt” nhận thức tốt, tuyên truyền tốt, tham mưu tốt và phối hợp hoạt động tốt. Công tác phối hợp giữa mặt trận và các đoàn thể hướng về nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của quần chúng nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo về xây dựng nông thôn mới, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân ngày càng tốt hơn.

       Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Các mô hình dân vận khéo được xây dựng mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và người dân hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở đường, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ... Như hệ thống mặt trận với trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động để mọi người hiểu xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao đời sống của chính người dân. Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi thực hiện mô hình “Tuổi cao gương sáng” gương mẫu đi đầu trong vận động hội viên và gia đình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Hội phụ nữ với mô hình “5 không 3 sạch”, giữ gìn vệ  sinh môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân làm tốt việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao đời sống gia đình hội viên nông dân. Hội chữ thập đỏ với mô hình “Hoa việc thiện”. Liên đoàn lao động làm tốt việc đào tạo nghề, tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện U Minh Thượng. Đoàn thanh niên thực hiện “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”… Đặc biệt hệ thống mặt trận, các đoàn thể đơn vị có phụ trách công tác dân vận nêu gương trong vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đơn vị mình quán triệt các chủ trương nghị quyết của Đảng xem công tác dân vận là khâu quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

            Thông qua mô hình dân vận khéo nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm nhiệt tình tâm huyết, gương mẫu, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Dân vận khéo” cấp huyện, cấp cơ sở. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với quan điểm mới về công tác dân vận “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu nòng cốt” trong đó có bài học sâu sắc: “Lòng dân, lòng tin của nhân dân là yếu tố quyết định của sự thành công” hệ thống dân vận U Minh Thượng đã phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động nhân chung sức, chung lòng đóng góp nhân lực, vật lực xây dựng nông thôn mới. Đến nay chương trình xây dựng nông thôn mới huyện U Minh Thượng đang diễn ra sôi nổi hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả đáng mừng.  đời sống vật chất tinh thần người dân huyện U Minh Thượng ngày một nâng cao. Nhận thức trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng, tự tin và chủ động tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Hiền nhân