Hội nông dân xã Minh Thuận tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
(16:34 | 16/03/2023)

Sáng ngày 16/3/2023, Hội nông dân xã Minh Thuận long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, sự phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, công tác Hội và phong trào nông dân xã Minh Thuận có những bước chuyển biến tích cực, tổ chức Hội từ xã đến chi hội được kiện toàn củng cố ngày càng vững mạnh, vai trò nòng cốt của Hội trong việc thực hiện các phong trào ngày càng được khẳng định. Hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã, nông dân thi đua thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Các chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, hội viên nắm vững được vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội. Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, tín chấp vay vốn, xây dựng các dự án phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nông dân tăng thu nhập trong gia đình, đảm bảo đời sống và góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã. Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng nâng cao chất lượng hội viên. Chất lượng sinh hoạt chi, tổ hội được nâng lên, hàng tháng có 80% lượt chi hội; 70% lượt tổ hội tổ chức sinh hoạt, bình quân có 75% hội viên tham gia sinh hoạt hàng tháng. Trong nhiệm kỳ phát triển mới 875/500 hội viên (vượt 75% NQ).

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về tình hình nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần tự giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức tốt công tác phối hợp với các lực lượng, kịp thời nắm bắt thông tin, phối hợp công tác tuần tra cùng các lực lượng đảm bảo an ninh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

Phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”, Hội Nông dân trong xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, và giảm nghèo bền vững.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân từ xã đến chi hội tiếp tục tập trung xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt; nâng cao vai trò của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội các cấp đến hội viên; Phát triển mới 1.875 hội viên đạt 73,69% so với hộ nông nghiệp và 60,93% so với đối tượng; Hằng năm phát động đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 60% trở lên so với hộ nông nghiệp; xét đạt 50% so với hộ đăng ký; Phối hợp với các ngành liên quan giữ vững 11THT và 02 HTX hiện có. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thành lập mới 05 Tổ hợp tác và 01 Hợp tác xã do hội trực tiếp quản lý; Hằng năm có trên 95% số hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa (so với hộ đăng ký); Phấn đấu 95% trở lên hội viên tham gia mua bảo hiểm y tế;  Các cấp Hội trực tiếp vận động xây dựng 01 căn nhà, phối hợp với các ngành vận động xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết cho nông dân khó khăn về nhà ở; giúp đỡ thoát nghèo trong hội viên, nông dân 10 hội viên trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 đồng chí và bầu 16 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện diễn ra trong thời gian tới../.

 

Hiền nhân