Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp đảng viên mới và lớp chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong tình hình mới năm 2023
(13:44 | 19/05/2023)

Sáng ngày 19/5/2023, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện U Minh Thượng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và lớp chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới năm 2023

Qua hơn 10 ngày giảng dạy, nghiên cứu và học tập với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên, báo cáo viên và sự tiêp thu nghiêm túc của các học viên. Lớp học đã hoàn thành chương trình theo kế hoạch đề ra; kết quả có 46/46 học viên hoàn thành chương trình lớp học; trong đó, lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 35 học viên đạt loại giỏi, 11 học viên đạt loại khá. Lồng ghép với lớp chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới có 33 học viên đạt loại giỏi, 13 học viên đạt loại khá

Dip này, TTCT huyện tặng giấy khen cho 10 học viên đạt thành tích tốt qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và lớp chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên, xác định đúng đắn con đường của mình đang nỗ lực phấn đấu. Không ngừng rèn luyện nâng cao hơn nữa về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phấn đấu hơn nữa để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sau lớp học các học viên sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân về đạo đức, tư duy, nhận thức trong ứng xử xã hội, chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị giao../.

 

                      

Hiền nhân