UBND huyện ban hành công văn số 359, ngày 14 tháng 12 về việc Đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư chuẩn bị lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 (lần 2)
(12:06 | 21/12/2020)